Tanssi- liiketerapia on Suomessa vielä varsin nuori ja valitettavan huonosti tunnettu luoviin ja toiminnallisiin terapioihin (kuten musiikkiterapia ja kuvataideterapia) lukeutuva psykoterapian erityissovellus.

Se on terapiamuoto, joka painottaa kehollisuutta ja luovan prosessin merkitystä terapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa. Tanssi- liiketerapia on luonteeltaan integratiivinen terapia. Sen teoreettinen pohja on keho-mieli-yhteyden huomioimisessa ja eklektiivinen teoreettinen viitekehys rakentuu kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioista, nykyaikaisesta traumateoriasta ja somaattisen psykologian teorioista. Keskeisiä perusteita tanssi- liiketerapeuttiseen työskentelytapaan tuovat myös voimavara- ja ratkaisukeskeiset, psykodynaamiset ja luovuuteen liittyvät teoriat.

Tanssi- liiketerapia perustuu kokonaisvaltaiseen ja systeemiseen ajatteluun. Siinä hyödynnetään erityisesti somaattisen muistin kautta tapahtuvaa työskentelyä mikä tekee siitä erityisen toimivan, myös esikielelliset kokemukset tavoittavan terapiamuodon. Toiminnallisuus tekee siitä toimivan työskentelymuodon myös silloin kun asiakas syystä tai toisesta ei pysty verbaaliseen psykoterapeuttiseen työskentelyyn. Tärkeää on huomata ettei tanssi- liiketerapia vaadi osallistujalta tanssin osaamista tai erityistä fyysistä kuntoa eikä siinä keskitytä tanssin opettamiseen. Olennaista tanssi- liiketerapiassa on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde ja tanssi voidaankin tässä yhteydessä nähdä nimenomaan juuri tuona vuorovaikutussuhteena ja/ tai asiakkaan sisäisen kokemusmaailman esilletulona liikkeen symbolisessa muodossa. Lue lisää…

 • Tanssi- liiketerapian (TLT) kautta mahdollistuu eri kokemisen tasojen välinen integraatio.
 • TLT:aa voidaan käyttää sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona.
 • TLT:lla ennaltaehkäistään ja hoidetaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia oireita ja sairauksia.
 • TLT:aan sisältyy myös psykoedukatiivinen ote, jossa asiakas saa tietoa ihmisen kehollisuuden monimuotoisuudesta.
 • TLT:n menetelmiä voidaan käyttää kasvatustyön tukena
 • TLT voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa, se soveltuu kaikille ikäryhmille ja sitä toteuttaa koulutettu tanssi-liiketerapeutti.

 

Tanssi-liiketerapian menetelmät

Tanssi- liiketerapian menetelmät tukevat vuorovaikutussuhteen rakentumista ja niiden avulla voidaan tutkia omaa tapaa liikkua sekä suhdetta itseen ja muihin.

Menetelmiä ovat mm:

 • kehotietoisuustyöskentely
 • liikeimprovisaatio
 • tanssin eri muodot
 • leikki, pelit
 • rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset
 • liikekokemusten läpikäyminen sanoin, kuvin tai liikkeellisesti.

Kenelle tanssi-liiketerapiasta voi olla apua?

Tanssi-liiketerapian kohderyhmät voivat vaihdella lapsista vanhuksiin, vakavista psyykenhäiriöistä kärsivistä henkilöistä normaalineurootikoihin. Tanssi-liiketerapiaa on Suomessa käytetty esimerkiksi erityisryhmille, mielenterveyspalvelujen asiakkaille, päihdehuollossa, työyhteisöille, ammatillisessa kuntoutuksessa, vanhustyössä ja erityisopetuksessa. Terapiaa sovelletaan eri asiakasryhmien mukaan ja sitä toteutetaan asiakaslähtöisesti. Asiakkaan oma mielenkiinto on tärkeä. Terapia on yksilö- tai ryhmämuotoista.

Lisätietoa tanssi-liiketerapiasta löydät Suomen Tanssiterapiayhdistyksen sivuilta www.tanssiterapia.net. Tietoa tulevista tanssi-liiketerapian koulutuksista löydät Eino Roiha -instituutin sivuilta www.ers.fi