Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta.

Musiikkiterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana. Musiikki on ihmisiä henkisesti yhdistävä tekijä ja usein sellaisetkin asiakkaat, jotka ovat muutoin arkoja ja estyneitä tai eivät kykene verbaaliseen työskentelyyn, pystyvät itseään hyödyttävään toimintaan musiikkiterapiassa. Musiikkiterapiassa kommunikoidaan musiikin avulla, ja se on varsinkin terapian alkuvaiheessa vuorovaikutusta ilman sanoja, toisen ihmisen ymmärtämistä tunnetasolla.

Musiikkiterapia on aina tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa, jossa tavoitteiden määrittely ja menetelmien valinta perustuu asiakkaan tarpeisiin ja lähtötasoon. Musiikkiterapia on prosessi, jonka tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan kaiken aikaa.

Laaja-alaisen musiikkiterapian menetelmät ovat hyvin moninaiset. Tarkoituksenmukaiset ja tavoitteisiin soveltuvat menetelmät valitaan aina asiakaskohtaisesti. Menetelmät voivat myöskin terapiaprosessin eri vaiheissa olla hyvinkin erilaisia. Yleisimpiä musiikkiterapian menetelmiä ovat soittaminen, kliininen improvisaatio, musiikin kuuntelu ja siihen liittyvä mielikuvatyöskentely, omien laulujen tekeminen, musiikkimaalaus, terapeuttinen laulaminen, musiikkiterapeuttinen liiketyöskentely, keskustelu ja Vibro/fysioakustinen menetelmä.

Musiikin avulla voi käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti, symbolisen etäisyyden päässä. Musiikki synnyttää vuorovaikutusta luontevasti ja tarjoaa asiakkaalle esteettisiä, mielihyvää tuottavia onnistumisen kokemuksia. Musiikilla on aina myös monia aivofysiologisia vaikutuksia. Tästä on viime vuosina saatu myös paljon uutta tutkimusnäyttöä. Lue lisää…

Ketä musiikkiterapialla voidaan auttaa?

Musiikkiterapian mahdollisuudet ja käyttötilanteet ovat periaatteessa rajattomat. Ihmiset, joille musiikkiterapiaa annetaan, voivat olla minkä ikäisiä tahansa, ja terapia voidaan kohdistaa heidän terveytensä mille tahansa alueelle.

Musiikkiterapiaa on Suomessa käytetty hyvin tuloksin mm. osana psykiatrista hoitoa, tunne-elämän vaikeuksista kärsivien lasten kuntoutuksessa, kehitysvammaisten hoitomuotona, erityisopetuksen tukena, päihdeongelmaisten kuntoutuksessa sekä vanhusten hoidossa.

Kela korvaa musiikkiterapiaa KKL 3§ mukaisena vaikeavammaisten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten lääkinnällisen kuntoutuksen muotona sekä KKL 4§ mukaisena nuorten ja nuorten aikuisten psykiatrisena kuntoutuksena.

Lisätietoa musiikkiterapiasta löydät Suomen Musiikkiterapiayhdistyksen sivuilta: www.musiikkiterapia.fi